Κριτήρια ένταξης

Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Πληροφορική, Οικονομικά, Εφοδιαστική Αλυσίδα
 
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 
Άριστη γνώση Η/Υ
 
Επαγγελματική εμπειρία μέχρι 3 έτη
 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)
 
Ηλικία μέχρι και 28 ετών